infinity là gì

/in'finiti/

Thông dụng

Danh từ

(như) infinitude
(toán học) vô vô cùng, vô tận
to infinity
vô nằm trong, vô tận

Chuyên ngành

Toán & tin

vô số, vô vô cùng, vô hạn, vô tận
at infinity
ở vô cực;
to kết thúc at infinity
kết đôn đốc ở vô cực;
to extend to tướng infinity
kéo nhiều năm cho tới vô cực;
to let approach infinity
để tiến bộ dần dần cho tới vô cực
actual infinity
vô hạn thực tại
completed infinity
(toán (toán logic )ic ) vô hạn [thực bên trên, trả chỉnh]
constructive infinity
(toán (toán logic )ic ) vô hạn loài kiến thiết
potential infinity
(toán (toán logic )ic ) vô hạn tiềm năng
single infinity
vô hạn đơn

Kỹ thuật cộng đồng

vô cực
vô hạn
vô số
vô tận

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
beyond , boundlessness , continuity , continuum , endless time , eternity , expanse , extent , immeasurability , immensity , infinitude , limitlessness , myriad , perpetuity , sempiternity , space , ubiquity , unlimited space , vastitude , vastness , immeasurableness , inexhaustibility , inexhaustibleness , infiniteness , measurelessness , unboundedness , unlimitedness , eternality , eternalness

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: infinity là gì

Xem thêm: quality time là gì

NHÀ TÀI TRỢ