increased là gì

Bạn đang xem: increased là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to increase
Phân kể từ hiện nay tại increasing
Phân kể từ vượt lên trước khứ increased
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại increase increase hoặc increasest¹ increases hoặc increaseth¹ increase increase increase
Quá khứ increased increased hoặc increasedst¹ increased increased increased increased
Tương lai will/shall² increase will/shall increase hoặc wilt/shalt¹ increase will/shall increase will/shall increase will/shall increase will/shall increase
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại increase increase hoặc increasest¹ increase increase increase increase
Quá khứ increased increased increased increased increased increased
Tương lai were to increase hoặc should increase were to increase hoặc should increase were to increase hoặc should increase were to increase hoặc should increase were to increase hoặc should increase were to increase hoặc should increase
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại increase let’s increase increase
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: exchange là gì