in front of nghĩa là gì

Bản dịch của "in front of" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: in front of nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "in front of" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "in front of" nhập một câu

Internally, the fused nasal bones khuông a bony block in front of the braincase.

Xem thêm: cross border là gì

It then courses behind the esophagus (or rarely in front of esophagus, or even in front of trachea) lớn supply blood lớn right arm.

On the election day, he gives a mediocre speech in front of the student toàn thân.

Xem thêm: matte là gì

The tiles are turned face down and all players randomly draw ten tiles and place them face up in front of them.

The steps leading up lớn the front door extend onto the narrow brick pavement in front of the house.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "in front of" nhập giờ đồng hồ Việt