immune là gì

/i´mju:n/

Thông dụng

Tính từ

Miễn ngoài, được miễn (cái gì)
to be immune from draft
được miễn tòng quân
to be immune from smallpox
khỏi bị giắt bệnh dịch đậu mùa

Danh từ

(y học) người được miễn dịch

Chuyên ngành

Y học

có miễn dịch

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
allowed , clear , exempt , favored , miễn phí , hardened lớn , insusceptible , irresponsible , licensed , not affected , not liable , not subject , privileged , protected , resistant , safe , unaffected , unanswerable , unliable , unsusceptible , impervious , proof , resistive , guarded , invulnerable , unresponsive

Từ trái khoáy nghĩa