illustrated là gì

/´ilə¸streit/

Thông dụng

Ngoại động từ

Minh hoạ, thực hiện rõ ràng ý (bài giảng... vị giành giật, ví dụ...)
In tranh vẽ (trên báo chí truyền thông, sách)
illustrated magazine
báo ảnh
(từ cổ,nghĩa cổ) soi sáng sủa, phát sáng, thực hiện sáng sủa tỏ
(từ cổ,nghĩa cổ) thực hiện phổ biến, thực hiện rạng danh

Chuyên ngành

Toán & tin

minh hoạ

Kỹ thuật cộng đồng

minh họa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
allegorize , bring home page , clarify , clear , clear up , delineate , depict , disclose , draw a picture , elucidate , emblematize , embody , emphasize , epitomize , evidence , evince , exhibit , explain , expose , expound , get across * , get over * , highlight , illuminate , imitate , instance , interpret , lúc lắc out * , limelight * , make clear , make plain , manifest , mark , mirror , ostend , personify , picture , point up * , portray , proclaim , represent , reveal , show , show and tell * , spotlight * , symbolize , typify , vivify , adorn , embellish , limn , ornament , paint , sketch , exemplify , stand for , symbol , decorate , demonstrate , draw

Từ trái khoáy nghĩa