gọt bút chì tiếng anh là gì

vi đồ gọt cây viết chì = en

volume_up

pencil sharpener

Bạn đang xem: gọt bút chì tiếng anh là gì

chevron_left

chevron_right

VI

Nghĩa của "đồ gọt cây viết chì" nhập giờ đồng hồ Anh

Bản dịch

VI

Xem thêm: bleed là gì

đồ gọt cây viết chì {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "pencil sharpener" nhập một câu

Oh, and vĩ đại get a proper electric pencil sharpener, of course.

The students of the school used empty cans, pencil sharpeners, abandoned water cans and sánh on vĩ đại create music.

Xem thêm: tourism là gì

She needs vĩ đại get her pencil sharpener out and vì thế her figures again.

Among the headline-grabbing revelations: $300 vĩ đại place a pencil sharpener, $3,000 vĩ đại install a single electrical outlet and $19,000 vĩ đại erect a sign on a school's front lawn.

The existence of pencil sharpeners or pencils shrunk vĩ đại tiny stumps through long use are foolish rumors of a bygone age.