gesture là gì

BrE /'dʒestʃə(r)/
NAmE /'dʒestʃər/

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

cử chỉ
ra hiệu

Kỹ thuật công cộng

dáng điệu
gesture recognition
nhận dạng dáng vẻ điệu
động tác
gesture assignment
sự gán động tác

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
action , toàn thân language , bow , curtsy , expression , genuflection , gesticulation , high sign , indication , intimation , kinesics , mime , nod , pantomime , reminder , salute , shrug , sign , signal , sign language , token , wave , wink , motion , beau geste , deportment , gesturing.--v. gesticulate , kowtow , obeisance , salaam , salutation , tokenism

Từ trái khoáy nghĩa