frog đọc tiếng anh là gì

frog

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: frog đọc tiếng anh là gì

UK/frɒg/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/frɑːg/

 • /f/ as in fish
 • /r/ as in run
 • /ɒ/ as in sock
 • /g/ as in give
 • /f/ as in fish
 • /r/ as in run
 • /ɑː/ as in father
 • /g/ as in give

Frog

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/frɒg/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/frɑːg/

 • /f/ as in fish
 • /r/ as in run
 • /ɒ/ as in sock
 • /g/ as in give
 • /f/ as in fish
 • /r/ as in run
 • /ɑː/ as in father
 • /g/ as in give