frightened là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to frighten
Phân kể từ hiện tại tại frightening
Phân kể từ quá khứ frightened
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại frighten frighten hoặc frightenest¹ frightens hoặc frighteneth¹ frighten frighten frighten
Quá khứ frightened frightened hoặc frightenedst¹ frightened frightened frightened frightened
Tương lai will/shall² frighten will/shall frighten hoặc wilt/shalt¹ frighten will/shall frighten will/shall frighten will/shall frighten will/shall frighten
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại frighten frighten hoặc frightenest¹ frighten frighten frighten frighten
Quá khứ frightened frightened frightened frightened frightened frightened
Tương lai were to frighten hoặc should frighten were to frighten hoặc should frighten were to frighten hoặc should frighten were to frighten hoặc should frighten were to frighten hoặc should frighten were to frighten hoặc should frighten
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại frighten let’s frighten frighten
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.