frequently là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to frequent
Phân kể từ hiện tại tại frequenting
Phân kể từ vượt lên khứ frequented
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại frequent frequent hoặc frequentest¹ frequents hoặc frequenteth¹ frequent frequent frequent
Quá khứ frequented frequented hoặc frequentedst¹ frequented frequented frequented frequented
Tương lai will/shall² frequent will/shall frequent hoặc wilt/shalt¹ frequent will/shall frequent will/shall frequent will/shall frequent will/shall frequent
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại frequent frequent hoặc frequentest¹ frequent frequent frequent frequent
Quá khứ frequented frequented frequented frequented frequented frequented
Tương lai were to frequent hoặc should frequent were to frequent hoặc should frequent were to frequent hoặc should frequent were to frequent hoặc should frequent were to frequent hoặc should frequent were to frequent hoặc should frequent
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại frequent let’s frequent frequent
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.