firm là gì

/'fɜ:rm/

Hình thái từ

  • V-ing: Firming
  • V-ed: firmed
  • PP: firmed

Thông dụng

Danh từ

Hãng, công ty
law firm
hãng luật

Tính từ

Chắc, rắn chắc
firm muscles
bắp thịt rắn chắc
Vững chắc; bền vững
a firm foundation
nền tảng vững vàng chắc
Nhất toan, ko thay cho đổi
firm prices
giá nhất định
Mạnh mẽ
a firm voice
giọng thưa Chắn chắn nịch
Kiên quyết, vững vàng vàng, ko chùn bước
firm measures
biện pháp kiên quyết
a firm faith
lòng tin yêu Fe đá
a firm position (stand)
lập ngôi trường con kiến định
Trung trở thành, trung kiên
as firm as rock
vững như bàn thạch
to be on the firm ground
tin chắc
to take a firm hold of something
nắm Chắn chắn loại gì

Phó từ

Vững, vững vàng vàng
to stand firm
đứng vững
to hold firm to lớn one's beliefs
giữ vững vàng niềm tin

Ngoại động từ

Làm cho tới vững vàng vàng, thực hiện cho tới Chắn chắn chắn
Nén (đất)
Cắm chặt (cây) xuống đất

Nội động từ

Trở nên vững chãi, trở thành rắn chắc

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

gần chặt

Toán & tin

(toán tài chính ) sản phẩm buôn // rắn, bền; ổn định định

Kỹ thuật cộng đồng

bền
chắc chắn
chặt
diamond held with firm grip,<diamond is held by firm grips> >>kim cương được đính thêm vì thế những chấu vững vàng chắc
kim cương nạm chặt
cứng
Firm Cost Proposal (FCP)
đề án ngân sách cứng
Firm Fixed Price (FFP)
giá cứng cố định
firm formation
tầng đá cứng
firm ground
đất cứng
firm handle
cảm giác cứng
firm wood
gỗ cứng
hãng
contractor's firm
hàng thầu
firm capacity
lực lượng của một hãng
firm capacity
tiềm lực của một hãng
multiproduct firm
hãng nhiều sản phẩm
representative firm
hãng đại diện
security firm
hãng đảm bảo vệ toàn
ổn định
firm discharge
lưu lượng ổn định định
rắn
vững
firm bottom
đáy vững vàng chắc
firm capacity
khả năng vững vàng chắc
vững chắc
firm bottom
đáy vững vàng chắc
firm capacity
khả năng vững vàng chắc

Kinh tế

chặt
cứng
firm dough
bột nhào cứng
doanh nghiệp
hãng
audit firm
hàng kiểm toán
audit firm
hãng kiểm toán
behavioural theory of the firm
thuyết cơ hội đối xử của hãng
brokerage firm
hãng môi giới
business firm
hãng buôn
competences of firm
năng lực của hãng
employees of a firm
nhân viên của một hãng
employees of a firm (the...)
nhân viên của một hãng
expansion of the firm
sự bành trướng của hãng
export firm
hãng buôn xuất khẩu
failed firm
hãng buôn đập sản
firm name
tên hãng
firm style
tên hãng
flexible firm
hãng linh hoạt
foreign firm
hãng buôn nước ngoài
forwarding firm
hãng đại lý uỷ thác nhận (hàng hóa)
fulfilment firm
hãng thực hiện
import firm
hãng (buôn) nhập khẩu
long firm
hãng lừa
long firm
hãng buôn lừa đảo
mail-order firm
công ty bán sản phẩm qua quýt bưu điện
mail-order firm
công ty bán sản phẩm qua quýt đàng bưu điện
member firm
hãng trở thành viên
mercantile firm
hãng buôn
monopoly firm
hãng độc quyền
multi-product firm
hãng nhiều sản phẩm
non-member firm
hãng phi trở thành viên
opponent firm (s)
hãng đối địch
papers of a firm
sổ sách sách vở của một thương hiệu, công ty
reliable firm
hãng tin yêu cậy
representative firm
hãng chi biểu
small firm effect
hiệu ứng thương hiệu nhỏ
subcontracting firm
hãng chuyên nghiệp nhận thầu lại
substantial firm
hãng buôn nhiều có
travel for a firm
đi xin chào sản phẩm cho 1 công ty
travel for a firm (to...)
đại diện cho 1 thương hiệu buôn
travel for a firm (to...)
đi xin chào sản phẩm cho 1 công ty

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
close , close-grained , compact , compressed , concentrated , concrete , condensed , congealed , dense , fine-grained , hard , hardened , heavy , impenetrable , impermeable , impervious , inelastic , jelled , nonporous , refractory , rigid , phối , solid , solidified , stiff , sturdy , substantial , thick , tough , unyielding , anchored , bolted , braced , cemented , closed , durable , embedded , fast , fastened , fixed , immobile , immovable , motionless , mounted , nailed , petrified , riveted , robust , rooted , screwed , secure , secured , settled , soldered , sound , spiked , stationary , steady , strong , taut , tenacious , tight , tightened , unfluctuating , unshakable , welded , abiding , adamant , bent , bound , consistent , constant , dead phối on , determined , enduring , established , exact , explicit , flat , going , huyệt tough * , inflexible , intent , never-failing , obdurate , persevering , persistent , prevailing , resolute , resolved , specific , stable , stand pat * , stated , staunch , steadfast , stipulated , strict , sure , true , unbending , unchangeable , undeviating , unflinching , unqualified , unshaken , unwavering , incompressible , uncompromising , decided , allegiant , liege , loyal , certain , clinging , adamantine , essential , incompliant , ineradicable , inexpugnable , inherent , insoluble , invincible , preemptory , stanch , substantive , sustained , unassailable , unflattering
noun
association , bunch , company , concern , conglomerate , corporation , crew , crowd , enterprise , gang , house , megacorp , mob , multinational , organization , outfit , partnership , ring , business , establishment , adamant , adhesiveness , anchored , backboned , certain , compact , confirm , consistency , consistent , constant , decided , definite , dense , determination , determined , durable , established , exact , faithful , fastened , fixed , hard , hearty , immovable , inelastic , inflexible , intent , iron , loyal , persistence , resolute , resolution , rigid , secured , phối , settled , solid , solidarity , solidity , sound , stable , staunch , steadfast , steady , stiff , stout , strict , strong , sturdy , substantial , sure , tenacity , tight , unmoved , unshaken , unwavering , unyielding , vertebration

Từ trái ngược nghĩa

adjective
flexible , loose , slack , soft , supple , weak , yielding , moving , unsettled , unstable , wavering , alterable , changeable , indefinite , irresolute , facile , flaccid , inconstant , lax , vacillating