feed là gì

/fi:d/

Hình thái từ

  • Ving : feeding
  • Past: fed
  • PP: fed

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự ăn dao, sự chạy dao, lượng ăn dao, bước tiếndao, sự dẫn tiến thủ, sự hấp thụ vận chuyển, hỗ trợ, hấp thụ, ăn dao

Hóa học tập & vật liệu

sự dẫn tiến

Ô tô

sư cung cấp
oil feed
sự hỗ trợ dầu

Toán & tin

(máy tính ) sự cung cấp (liệu) sự cung dưỡng
automatic feed
cấp liệu tự động động
gravity feed
cấp liệu vì thế trọng lượng bạn dạng thân
line feed
sự đem băng (sang loại mới), sự mang lại băng
tape feed
cơ cấu kéo băng

Xây dựng

sự cung cấp liệu
automatic feed
sự cung cấp liệu tự động động
hand feed
sự cung cấp liệu vì như thế tay

Điện

cấp điện
feed circuit
mạch cung cấp điện
series feed
sự cung cấp năng lượng điện nối tiếp
shunt feed
dây cung cấp năng lượng điện tuy nhiên song
shunt feed
sự cung cấp năng lượng điện tuy nhiên song
cấp dòng
dây tải

Điện lạnh

sự tiếp sóng

Kỹ thuật công cộng

cấp
cỏ
nạp
nạp liệu
feed (ing) pump
bơm hấp thụ liệu
feed box
buồng hấp thụ liệu
feed inlet
của hấp thụ liệu
feed pipe
ống hấp thụ liệu
feed preparation unit
đơn vị sẵn sàng hấp thụ liệu
feed spout
máng hấp thụ liệu
feed tank
bể hấp thụ liệu
rate of feed
tốc phỏng hấp thụ liệu
splash feed
nạp liệu bề mặt
stock feed lever
đòn bẩy hấp thụ liệu
dẫn tiến
chart feed
cấu dẫn tiến thủ biểu đồ
chart feed
sự dẫn tiến thủ biểu đồ
coarse feed
sự dẫn tiến thủ thô
drilling feed
sự dẫn tiến thủ khoan
feed box
hộp dẫn tiến
feed bush
bạc dẫn tiến
feed force
lực dẫn tiến
feed gear
bánh răng dẫn tiến
feed gear
cấu dẫn tiến thủ (máy phay)
feed motor
động cơ dẫn tiến
feed nut
đai ốc dẫn tiến
feed rack
thanh răng dẫn tiễn
feed screw
vít dẫn tiến
feed shaft
trục dẫn tiến
feed shaft
trục láng (trục dẫn tiến)
feed slide
rãnh trượt dẫn tiến
feed speed
tốc phỏng dẫn tiến
feed-drive reverse
sự hòn đảo chiều dẫn tiến
form feed
sự dẫn tiến thủ giấy
hand feed
dẫn tiến thủ vì như thế tay
hand lever feed
sự dẫn tiến thủ bằng tay thủ công cầm
main feed motion
chuyển động dẫn tiến thủ chính
power feed
sự dẫn tiến thủ tự động dộng
sensitive feed
sự dẫn tiến thủ chủ yếu xác
dẫn vào
ống dẫn
phễu rót
sự cấp
sự cung cấp điện
series feed
sự cung cấp năng lượng điện nối tiếp
shunt feed
sự cung cấp năng lượng điện tuy nhiên song
two-way feed
sự cung cấp năng lượng điện nhì đường
sự cung cấp nước
sự cung cấp
cold feed
sự hỗ trợ nước lạnh
corporate feed
sự hỗ trợ tập dượt thể
focal point feed
sự hỗ trợ bên trên chi tiêu điểm
forced feed
sự hỗ trợ chống bức
material feed
sự hỗ trợ vẹn toàn liệu
natural feed
sự hỗ trợ tự động nhiên
oil feed
sự hỗ trợ dầu
positive feed
sự hỗ trợ chống bức
rear feed
sự hỗ trợ bám theo trục
series feed
sự hỗ trợ nối tiếp
sự cung ứng
sự nạp
sự hấp thụ liệu
sự nuôi
choke feed
sự nuôi cuộn cản
sự tiếp
chain feed
sự tiếp liệu loại xích
circular horn feed
sự tiếp sóng loa tròn
corporate feed
sự tiếp chăm sóc tập dượt thể
feed by pumping
sự tiếp liệu sử dụng máy bơm
focal point feed
sự tiếp chăm sóc bên trên chi tiêu điểm
front feed
sự tiếp sóng trước mặt
gravity fuel feed
sự tiếp xăng nhờ trọng lực
in-feed
sự tiếp liệu
incoming feed
sự tiếp sóng (tới)
line feed
sự tiếp sóng lối truyền
outgoing feed
sự tiếp sóng phân phát đi
paper feed
sự tiếp giấy
rear feed
sự tiếp chăm sóc bám theo trục
tiếp giấy
feed box
hộp tiếp giấy
feed hole
ngăn tiếp giấy
paper feed
khay tiếp giấy
paper feed
sự tiếp giấy
pin feed
tiếp giấy má vì như thế chốt
sprocket feed
hộp tiếp giấy
sprocket feed
khay tiếp giấy
tractor feed
tiếp giấy má loại tractor feed
tiếp liệu
chain feed
sự tiếp liệu loại xích
cross-feed line
đường tiếp liệu ngang
feed (ing) hopper
phễu tiếp liệu
feed belt
băng đem tiếp liệu
feed bucket elevator
máy nâng tiếp liệu loại gàu
feed by pumping
sự tiếp liệu sử dụng máy bơm
feed chute
máng tiếp liệu
feed gas
khí tiếp liệu
feed hopper
phễu tiếp liệu
feed lever
tay gạt tiếp liệu
feed magazine
máng tiếp liệu
feed mechanism
cơ cấu tiếp liệu
feed pipe
ống tiếp liệu
feed plate
đĩa tiếp liệu
feed pump
máy bơm tiếp liệu
feed roll
trục tiếp liệu (bàn cán)
feed roller
con lăn lộn tiếp liệu
feed roller table
băng lăn lộn tiếp liệu (cán)
feed system
hệ thống tiếp liệu
feed tank
thùng tiếp liệu
feed-in water
nước tiếp liệu
in-feed
sự tiếp liệu
stock feed lever
tay gạt tiếp liệu

Kinh tế

cỏ
đồng cỏ
sự ăn
sự mang lại ăn
suất ăn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
animal food , barley , corn , fodder , forage , grain , grass , grub , hoặc , meal , pasturage , provender , provisions , silage , straw , vittles , banquet , junket
verb
banquet , bolster , cater , cram , deliver , dine , dish out * , dispense , encourage , fatten , feast , fill , find , foster , fuel , furnish , give , gorge , hand , hand over , maintain , minister , nourish , nurse , nurture , provide , provision , regale , satisfy , stock , strengthen , stuff , supply , tư vấn , sustain , victual , wine and dine * , subsist , aggravate , bait , bran , eat , fodder , grass , grub , hoặc , indulge , meal , oats , replenish , satiate

Từ trái khoáy nghĩa