expelled là gì

Bạn đang xem: expelled là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to expel
Phân kể từ hiện tại tại expelling
Phân kể từ vượt lên trên khứ expelled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại expel expel hoặc expellest¹ expels hoặc expelleth¹ expel expel expel
Quá khứ expelled expelled hoặc expelledst¹ expelled expelled expelled expelled
Tương lai will/shall² expel will/shall expel hoặc wilt/shalt¹ expel will/shall expel will/shall expel will/shall expel will/shall expel
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại expel expel hoặc expellest¹ expel expel expel expel
Quá khứ expelled expelled expelled expelled expelled expelled
Tương lai were to expel hoặc should expel were to expel hoặc should expel were to expel hoặc should expel were to expel hoặc should expel were to expel hoặc should expel were to expel hoặc should expel
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại expel let’s expel expel
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: excursion là gì