exercise nghĩa là gì

/'eksəsaiz/

Thông dụng

Danh từ

Sự thực hiện, sự thực hiện; sự dùng (quyền, nghề nghiệp và công việc, công dụng...)
Thể dục, sự tập luyện thân thuộc thể
to vì thế exercise, đồ sộ take exercise
tập thể dục
Sự tập luyện trí óc
Bài tập
Bài thi đua biểu diễn thuyết
( số nhiều) sự tập dượt luyện; sự tập dượt trận sự biểu diễn tập; thể thao quốc phòng
Sự thờ cúng, sự lễ bái
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ( số nhiều) lễ (ở ngôi trường học tập...)

Ngoại động từ

Làm, thực hiện, tiến hành (nhiệm vụ, dịch vụ...); hành (nghề...); sử dụng
to exercise one's own right
hành sử quyền của mình
Tập luyện, rèn luyện
to exercise the memory
rèn luyện trí nhớ
to exercise oneself
tập luyện, rèn luyện
Thử thách
Quấy rầy, quấy nhiễu khổ; thực hiện do dự, thực hiện lo phiền âu
he was much exercised over it
anh tớ vô cùng phiền gian khổ vì thế điều đó; anh tớ vô cùng lo lắng về điều đó

Nội động từ

Tập luyện; tập luyện thân thuộc thể

hình thái từ

  • V-ed: Exercised
  • Ving: exercising

Chuyên ngành

Toán & tin

bài tập

Y học

thể dục

Kỹ thuật cộng đồng

bài tập

Kinh tế

thực hiện
exercise date
ngày tiến hành hợp ý đồng quyền chọn
exercise limit
giới hạn thực hiện
exercise notice
thông báo thực hiện
exercise notice
thông báo tiến hành hợp ý đồng quyền chọn
exercise price
giá thực hiện
option exercise price
giá tiến hành quyền chọn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
act , action , activity , calisthenics , constitutional * , daily dozen * , discharge , discipline , drill , drilling , examination , exercising , exertion , thể hình , labor , lesson , movement , occupation , operation , performance , problem , pursuit , recitation , schoolwork , study , task , test , theme , toil , training , warm-up , workout , application , employment , enjoyment , fulfillment , implementation , practice , utilization , play , usage , use , rehearsal
verb
apply , bestow , bring đồ sộ bear , devote , drill , employ , enjoy , execute , exert , exploit , handle , operate , practice , put into practice , rehearse , sharpen , use , utilize , wield , break , break in , condition , cultivate , develop , discipline , dry lập cập * , fix , foster , groom , habituate , hone , improve , inure , labor , lick into shape , limber up , loosen up , maneuver , ply , prepare , pump iron , put out , put through grind , put through mill , lập cập through , mix , strain , teach , train , tune up , walk through , warm up , work , work out , abrade , afflict , agitate , annoy , bother , burden , chafe , distress , disturb , gall , irk , occupy , pain , perturb , preoccupy , provoke , trouble , try , vex , actuate , implement , throw , discharge , vì thế , keep , perform , activity , aerobics , athletics , busy , calisthenics , ceremony , display , effort , exertion , exhibition , gymnastics , harass , isometrics , lesson , operation , parade , performance , praxis , problem , push-up , school , study , task , workout , worry , yoga

Từ ngược nghĩa