entrance là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to entrance
Phân kể từ hiện nay tại entrancing
Phân kể từ vượt lên trước khứ entranced
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại entrance entrance hoặc entrancest¹ entrances hoặc entranceth¹ entrance entrance entrance
Quá khứ entranced entranced hoặc entrancedst¹ entranced entranced entranced entranced
Tương lai will/shall² entrance will/shall entrance hoặc wilt/shalt¹ entrance will/shall entrance will/shall entrance will/shall entrance will/shall entrance
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại entrance entrance hoặc entrancest¹ entrance entrance entrance entrance
Quá khứ entranced entranced entranced entranced entranced entranced
Tương lai were to entrance hoặc should entrance were to entrance hoặc should entrance were to entrance hoặc should entrance were to entrance hoặc should entrance were to entrance hoặc should entrance were to entrance hoặc should entrance
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại entrance let’s entrance entrance
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.