endeavor là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to endeavour
Phân kể từ hiện tại tại endeavouring
Phân kể từ vượt lên trên khứ endeavoured
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại endeavour endeavour hoặc endeavourest¹ endeavours hoặc endeavoureth¹ endeavour endeavour endeavour
Quá khứ endeavoured endeavoured hoặc endeavouredst¹ endeavoured endeavoured endeavoured endeavoured
Tương lai will/shall² endeavour will/shall endeavour hoặc wilt/shalt¹ endeavour will/shall endeavour will/shall endeavour will/shall endeavour will/shall endeavour
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại endeavour endeavour hoặc endeavourest¹ endeavour endeavour endeavour endeavour
Quá khứ endeavoured endeavoured endeavoured endeavoured endeavoured endeavoured
Tương lai were to endeavour hoặc should endeavour were to endeavour hoặc should endeavour were to endeavour hoặc should endeavour were to endeavour hoặc should endeavour were to endeavour hoặc should endeavour were to endeavour hoặc should endeavour
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại endeavour let’s endeavour endeavour
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.