encourage là gì

Bạn đang xem: encourage là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to encourage
Phân kể từ hiện tại tại encouraging
Phân kể từ quá khứ encouraged
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại encourage encourage hoặc encouragest¹ encourages hoặc encourageth¹ encourage encourage encourage
Quá khứ encouraged encouraged hoặc encouragedst¹ encouraged encouraged encouraged encouraged
Tương lai will/shall² encourage will/shall encourage hoặc wilt/shalt¹ encourage will/shall encourage will/shall encourage will/shall encourage will/shall encourage
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại encourage encourage hoặc encouragest¹ encourage encourage encourage encourage
Quá khứ encouraged encouraged encouraged encouraged encouraged encouraged
Tương lai were to encourage hoặc should encourage were to encourage hoặc should encourage were to encourage hoặc should encourage were to encourage hoặc should encourage were to encourage hoặc should encourage were to encourage hoặc should encourage
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại encourage let’s encourage encourage
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: simile là gì