encounter là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to encounter
Phân kể từ hiện tại tại encountering
Phân kể từ quá khứ encountered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại encounter encounter hoặc encounterest¹ encounters hoặc encountereth¹ encounter encounter encounter
Quá khứ encountered encountered hoặc encounteredst¹ encountered encountered encountered encountered
Tương lai will/shall² encounter will/shall encounter hoặc wilt/shalt¹ encounter will/shall encounter will/shall encounter will/shall encounter will/shall encounter
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại encounter encounter hoặc encounterest¹ encounter encounter encounter encounter
Quá khứ encountered encountered encountered encountered encountered encountered
Tương lai were to encounter hoặc should encounter were to encounter hoặc should encounter were to encounter hoặc should encounter were to encounter hoặc should encounter were to encounter hoặc should encounter were to encounter hoặc should encounter
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại encounter let’s encounter encounter
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.