empirical là gì

/ɛmˈpɪrɪkəl/

Thông dụng

Tính từ

Theo lối tay nghề, bởi kinh nghiệm

Kỹ thuật cộng đồng

kinh nghiệm
empirical coefficient
hệ số kinh nghiệm
empirical data
số liệu kinh nghiệm
empirical method
phương pháp kinh nghiệm
empirical parameter
thông số kinh nghiệm
empirical relation
hệ thức kinh nghiệm
empirical relationship
quan hệ kinh nghiệm
empirical temperature
nhiệt phỏng bám theo kinh nghiệm

Địa chất

(thuộc) thực nghiệm, tay nghề

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
empiric , experient , experiential , experimental , factual , observational , observed , pragmatic , provisional , speculative , hypothetical , practical , provable , verifiable

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: empirical là gì

Xem thêm: buoy là gì

NHÀ TÀI TRỢ