embroider là gì

 • /im´brɔidə/

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thêu

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  beautify , bedeck , braid , color , cross-stitch , deck , decorate , embellish , fix up , garnish , gild , gussy up , knit , ornament , pattern , quilt , spruce up * , stitch , weave pattern , work , aggrandize , amplify , blow-up , build up , distend , dramatize , elaborate , enhance , enlarge , expand , falsify , fudge * , heighten , hyperbolize , lie , magnify , make federal case , make mountain out of molehill , overdo , overelaborate , overembellish , overemphasize , overestimate , overstate , pad * , play up * , puff * , romanticize , spread on thick , stretch , stretch the truth , yeast * , adorn , exaggerate , lace , sew

  Bạn đang xem: embroider là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: comeback là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: abbreviation là gì