dwarf là gì

/dwɔrf/

Thông dụng

Tính từ

Lùn, lùn tịt; nhỏ xíu; bé cọc

Danh từ

Người lùn, loài vật lùn, cây lùn
(thần thoại,thần học) chú lùn (trong thần thoại cổ xưa những nước Bắc-âu)

Ngoại động từ

Làm lùn tịt; thực hiện cọc lại, làm lẽ cọc
Làm dường như nhỏ lại
the little cottage is dwarfed by the surrounding trees
những cây xung quanh thực hiện mang đến túp lều nhỏ nhỏ nhắn nhìn càng dường như nhỏ hơn

Hình thái từ

  • Ved : dwarfed
  • Ving: dwarfing

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

người lùn
asexual dwarf
người lùn thiếu hụt năng sinh dục
normal dwarf
người lùn cân nặng đối
rachitic dwarf
người lùn bé xương
sexual dwarf
người lùn cải tiến và phát triển sinh dục bình thường

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
baby , diminutive , low , petite , pocket , small , undersized , lilliputian , midget , miniature , minuscule , minute , pygmy , wee , dwarfish , homuncular , microscopic , sesquipedalian
noun
bantam , dwarfling , homunculus , lilliputian , midget , tom thumb , dandiprat , diminutive , dwarfishness , dwarfism , elf , gnome , hop-o-my-thumb , manikin , nanism , pigwidgeon , pygmy , runt , sesquipedal
verb
belittle , kiểm tra , detract from , dim , diminish , dominate , hinder , look down upon , lower , make small , micrify , minify , overshadow , predominate , retard , rise above , stunt , suppress , tower above , tower over , atrophy , bantam , elf , gnome , goblin , homunculus , leprechaun , lilliputian , midget , miniature , minimize , peanut , peewee , pygmy , runt , small , tiny , tom thumb , troll

Từ trái ngược nghĩa

adjective
big , giant , huge , large