duplicate là gì

duplicate tức thị gì, khái niệm, những dùng và ví dụ vô Tiếng Anh. Cách vạc âm duplicate giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa của duplicate.

Từ điển Anh Việt

 • duplicate

  Bạn đang xem: duplicate là gì

  /'dju:plikit/

  * danh từ

  bản sao

  vật y sì, vật thực hiện y sì (một vật khác)

  từ đồng nghĩa

  biên lai cố kỉnh đồ

  * tính từ

  gồm nhì thành phần đích nhau; trở thành nhì bản

  giống hệt (một vật khác)

  gấp nhì, gấp hai, to tướng gấp hai, nhiều vội vàng đôi

  * nước ngoài động từ

  sao lại, sao lục, thực hiện trở thành nhì bản

  gấp song, nhân đôi

 • duplicate

  bản sao || tăng đôi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • duplicate

  * kinh tế

  bản sao

  bản thứ hai

  bốn nhì

  làm thành nhì bản

  phó bản

  sao chụp tăng một bản nữa

  sao lai

  trùng lắp

  Xem thêm: extraversion là gì

  * kỹ thuật

  bản sao

  nhân đôi

  sao lại

  toán & tin:

  tăng đôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • duplicate

  a copy that corresponds to tướng an original exactly

  he made a duplicate for the files

  Synonyms: duplication

  make or bởi or perform again

  He could never replicate his brilliant performance of the magic trick

  Synonyms: reduplicate, double, repeat, replicate

  make a duplicate or duplicates of

  Could you please duplicate this letter for me?

  identically copied from an original

  a duplicate key

  being two identical

  Synonyms: matching, twin, twinned

  Similar:

  extra: something additional of the same kind

  he always carried extras in case of an emergency

  twin: duplicate or match

  The polished surface twinned his face and chest in reverse

  Xem thêm: nice là gì

  Synonyms: parallel

  double: increase twofold

  The population doubled within 50 years