documentary là gì

Đóng vớ cả

Kết trái khoáy kể từ 2 kể từ điển

Bạn đang xem: documentary là gì

Từ điển Anh - Việt

documentary

[,dɔkju'mentəri]

|

tính từ|danh từ|Tất cả

tính từ

bao gồm với những tài liệu

documentary evidence , proof , sources

minh chứng, bệnh cứ, mối cung cấp tài liệu

thể hiện một report địa thế căn cứ bên trên vụ việc về một vấn đề hoặc hoạt động và sinh hoạt nào là cơ (nhất là thu thanh, ghi hình những người dân với tương quan.....)

a documentary trương mục of the Vietnam war

Xem thêm: bottom line là gì

trần thuật trận đánh giành VN qua loa tài liệu

a documentary film

phim tài liệu

danh từ

phim tài liệu

a documentary on /about drug abuse

phim tư liệu về nàn sử dụng quá yêu tinh túy

Đồng nghĩa - Phản nghĩa

documentary

|

Xem thêm: combination là gì

documentary

documentary (n)

biopic, film, movie, biography, life story, life history, life