divert là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to divert
Phân kể từ hiện nay tại diverting
Phân kể từ vượt lên khứ diverted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại divert divert hoặc divertest¹ diverts hoặc diverteth¹ divert divert divert
Quá khứ diverted diverted hoặc divertedst¹ diverted diverted diverted diverted
Tương lai will/shall² divert will/shall divert hoặc wilt/shalt¹ divert will/shall divert will/shall divert will/shall divert will/shall divert
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại divert divert hoặc divertest¹ divert divert divert divert
Quá khứ diverted diverted diverted diverted diverted diverted
Tương lai were to divert hoặc should divert were to divert hoặc should divert were to divert hoặc should divert were to divert hoặc should divert were to divert hoặc should divert were to divert hoặc should divert
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại divert let’s divert divert
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.