disturb là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to disturb
Phân kể từ hiện tại tại disturbing
Phân kể từ vượt lên trước khứ disturbed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại disturb disturb hoặc disturbest¹ disturbs hoặc disturbeth¹ disturb disturb disturb
Quá khứ disturbed disturbed hoặc disturbedst¹ disturbed disturbed disturbed disturbed
Tương lai will/shall² disturb will/shall disturb hoặc wilt/shalt¹ disturb will/shall disturb will/shall disturb will/shall disturb will/shall disturb
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại disturb disturb hoặc disturbest¹ disturb disturb disturb disturb
Quá khứ disturbed disturbed disturbed disturbed disturbed disturbed
Tương lai were to disturb hoặc should disturb were to disturb hoặc should disturb were to disturb hoặc should disturb were to disturb hoặc should disturb were to disturb hoặc should disturb were to disturb hoặc should disturb
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại disturb let’s disturb disturb
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.