discourse là gì

/dis'kɔ:s/

Thông dụng

Danh từ

Bài thuyết trình, bài bác biểu diễn thuyết; bài bác nghị luận, bài bác luận văn; bài bác giảng đạo
(từ cổ,nghĩa cổ) cuộc rỉ tai, cuộc đàm luận
to hold discourse with someone on something
nói chuyện việc gì với ai

Nội động từ

( + on, upon) thuyết trình về; nghị luận về (một yếu tố gì)
Nói chuyện, nói chuyện, đàm luận

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

biện luận

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
address , article , chat , communication , conversation , converse , descant , discussion , disquisition , essay , gabfest , homily , huddle , lecture , memoir , monograph , monologue , oration , paper , rhetoric , sermon , speaking , speech , talk , thesis , tractate , treatise , utterance , verbalization , vocalization , colloquy , confabulation , dialogue , dissertation , expiation , harangue , narration
verb
argue , chew * , comment , commentate , confab , confer , converse , debate , declaim , descant , develop , dilate upon , dispute , dissert , dissertate , elaborate , enlarge , expand , expatiate , explain , expound , give a meeting , harangue , hold forth , lecture , modulate , orate , perorate , remark , sermonize , talk , treat , voice , chat , confabulate , speak , address , argument , colloquy , conversation , mô tả tìm kiếm , dialogue , discuss , discussion , dissertation , eulogy , homily , monologue , narration , oration , paper , parley , preach , prelect , rhetoric , sermon , soliloquy , tell , thesis , treatise

Từ trái khoáy nghĩa