deter là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to deter
Phân kể từ hiện tại tại deterring
Phân kể từ vượt lên trên khứ deterred
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deter deter hoặc deterrest¹ deters hoặc deterreth¹ deter deter deter
Quá khứ deterred deterred hoặc deterredst¹ deterred deterred deterred deterred
Tương lai will/shall² deter will/shall deter hoặc wilt/shalt¹ deter will/shall deter will/shall deter will/shall deter will/shall deter
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deter deter hoặc deterrest¹ deter deter deter deter
Quá khứ deterred deterred deterred deterred deterred deterred
Tương lai were to deter hoặc should deter were to deter hoặc should deter were to deter hoặc should deter were to deter hoặc should deter were to deter hoặc should deter were to deter hoặc should deter
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại deter let’s deter deter
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.