depicted là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to depict
Phân kể từ hiện nay tại depicting
Phân kể từ quá khứ depicted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại depict depict hoặc depictest¹ depicts hoặc depicteth¹ depict depict depict
Quá khứ depicted depicted hoặc depictedst¹ depicted depicted depicted depicted
Tương lai will/shall² depict will/shall depict hoặc wilt/shalt¹ depict will/shall depict will/shall depict will/shall depict will/shall depict
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại depict depict hoặc depictest¹ depict depict depict depict
Quá khứ depicted depicted depicted depicted depicted depicted
Tương lai were to depict hoặc should depict were to depict hoặc should depict were to depict hoặc should depict were to depict hoặc should depict were to depict hoặc should depict were to depict hoặc should depict
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại depict let’s depict depict
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.