deliberate là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to deliberate
Phân kể từ hiện tại tại deliberating
Phân kể từ quá khứ deliberated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deliberate deliberate hoặc deliberatest¹ deliberates hoặc deliberateth¹ deliberate deliberate deliberate
Quá khứ deliberated deliberated hoặc deliberatedst¹ deliberated deliberated deliberated deliberated
Tương lai will/shall² deliberate will/shall deliberate hoặc wilt/shalt¹ deliberate will/shall deliberate will/shall deliberate will/shall deliberate will/shall deliberate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deliberate deliberate hoặc deliberatest¹ deliberate deliberate deliberate deliberate
Quá khứ deliberated deliberated deliberated deliberated deliberated deliberated
Tương lai were to deliberate hoặc should deliberate were to deliberate hoặc should deliberate were to deliberate hoặc should deliberate were to deliberate hoặc should deliberate were to deliberate hoặc should deliberate were to deliberate hoặc should deliberate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại deliberate let’s deliberate deliberate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.