daughter nghĩa là gì

Bản dịch

., announce the engagement of their daughter, ..., to lớn ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… .

Ông... và bà... van thông tin con gái... tiếp tục đính ước với ..., nam nhi của ông... và bà...

Bạn đang xem: daughter nghĩa là gì

., announce the engagement of their daughter, ..., to lớn ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… .

Ông... và bà... van thông tin con gái... tiếp tục đính ước với ..., nam nhi của ông... và bà...

Ví dụ về kiểu cách dùng

We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .

Chúng tôi vô nằm trong sững sờ trước sự việc đi ra chuồn đột ngột của con cháu / anh / chị...

We are overjoyed to lớn announce the arrival of our son/daughter.

Chúng tôi van mừng rỡ mừng thông tin nhỏ nhắn trai/bé gái của công ty chúng tôi tiếp tục sinh ra.

We are delighted to lớn introduce you to lớn...our new son/daughter.

Chúng tôi van mừng rỡ mừng reviews nhỏ nhắn trai/bé gái mái ấm công ty chúng tôi...

Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…

Chúng tôi,... và... ,van trân trọng mời mọc ông / bà cho tới tham gia lễ trở nên thơm của nhì con cháu mái ấm công ty chúng tôi vào trong ngày... bên trên...

I'm happy to lớn tell you that…now have a little son/daughter.

Tôi van mừng rỡ mừng thông tin... tiếp tục sinh một nhỏ nhắn trai/bé gái.

Best wishes for you and your son/daughter.

Xem thêm: funds là gì

Chúc mừng u tròn trặn con cái vuông nhé!

., announce the engagement of their daughter, ..., to lớn ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… .

Ông... và bà... van thông tin phụ nữ... tiếp tục đính ước với ..., nam nhi của ông... và bà... Dự con kiến ăn hỏi của nhì con cháu tiếp tục ra mắt vô mon Tám.

Ví dụ về đơn ngữ

He is married and has a daughter and a son.

Together they had six sons and three daughters.

They had one daughter who died at the age of two.

They had one son and a daughter but were later divorced.

He married at the age of 21 and raised two daughters.

A retired man walking his grand-daughter trang chủ from school told how the tragedies of the past year have left him with an almost unbearable sadness.

He drove to lớn a nearby church, then to lớn a riverbank, where some time later his 18-year-old grand-daughter found him.

She did not want her grand-daughter to lớn be trapped in the stereotypical virtues of young women.

Xem thêm: leaves nghĩa là gì

She struggled to lớn find something to lớn keep for her grand-daughter to lớn pass on to lớn the next generation.

It is such a shame, because she had to lớn tell him the news, that her grand-daughter had died.