correspond là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to correspond
Phân kể từ hiện tại tại corresponding
Phân kể từ quá khứ corresponded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại correspond correspond hoặc correspondest¹ corresponds hoặc correspondeth¹ correspond correspond correspond
Quá khứ corresponded corresponded hoặc correspondedst¹ corresponded corresponded corresponded corresponded
Tương lai will/shall² correspond will/shall correspond hoặc wilt/shalt¹ correspond will/shall correspond will/shall correspond will/shall correspond will/shall correspond
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại correspond correspond hoặc correspondest¹ correspond correspond correspond correspond
Quá khứ corresponded corresponded corresponded corresponded corresponded corresponded
Tương lai were to correspond hoặc should correspond were to correspond hoặc should correspond were to correspond hoặc should correspond were to correspond hoặc should correspond were to correspond hoặc should correspond were to correspond hoặc should correspond
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại correspond let’s correspond correspond
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.