conquest là gì

/´kɔηkwest/

Thông dụng

Danh từ

Sự xâm lúc lắc, sự chinh phục
Đất đai xâm lúc lắc được
Người tôi đã đoạt được được; người tôi đã cướp đoạt được cảm tình
To make a conquest of someone
Thu phục được tình cảm của ai; hàng phục được tình thương yêu của ai

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

chinh phục (cuộc)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acquisition , annexation , appropriation , big win * , clean sweep , conquering , coup , defeating , discomfiture , grand slam , invasion , killing * , occupation , overthrow , rout , routing , score , splash * , subdual , subjection , subjugation , success , takeover , triumph , vanquishment , win , adherent , admirer , captivation , catch , enthrallment , enticement , người yêu thích , feather in cap , follower , prize , seduction , supporter , worshiper , victory , defeat , enchantment , mastery , reduction

Từ ngược nghĩa