công chúa tiếng anh là gì

princess

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: công chúa tiếng anh là gì

UK/prɪnˈses//ˈprɪn.ses/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/prɪnˈses//ˈprɪn.ses/

 • /p/ as in pen
 • /r/ as in run
 • /ɪ/ as in ship
 • /n/ as in name
 • /s/ as in say
 • /e/ as in head
 • /s/ as in say
 • /p/ as in pen
 • /r/ as in run
 • /ɪ/ as in ship
 • /n/ as in name
 • /s/ as in say
 • /e/ as in head
 • /s/ as in say