concise là gì

Công cụ cá nhân
 • /kən´saiz/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngắn gọn gàng, xúc tích (văn)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  súc tích

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  abridged , boiled down , breviloquent , brief , compact , compendiary , compendious , compressed , condensed , curt , epigrammatic , in a nutshell , laconic , lean , marrowy , meaty , pithy , short and sweet * , succinct , summary , synoptic , terse , short , abbreviated , aphoristic , comprehensive , crisp , cryptic , elliptical , gnomic , lapidary , pointed , precise , pregnant , sententious , telegraphic , trenchant

  Từ trái ngược nghĩa

  Bạn đang xem: concise là gì

  Xem thêm: sensory là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ