con thằn lằn tiếng anh là gì

Làm thế này con thằn lằn thực hiện được điều đó?

How does the gecko vì thế it?

Bạn đang xem: con thằn lằn tiếng anh là gì

Một con thằn lằn bên trên cây hèo của tôi... nó là điềm xấu xí.

A lizard on my staff it is a bad omen.

Cô phát biểu Blain và Hawkins bị làm thịt vày một con thằn lằn sao?

Are you sayin'Blain and Hawkins were killed by a fuckin'lizard?

Đối với những con thằn lằn tụt xuống mạc tê liệt, câu vấn đáp thiệt dễ dàng và đơn giản.

For those desert lizards, the answer is easy.

Anh nên coi nó đã thử gì với con thằn lằn!

She likes the macabre.

Ôi, tổ tiên tao cử một con thằn lằn cho tới tạo điều kiện cho ta ư?

My ancestors sent a little lizard to lớn help me?

Dĩ nhiên cần có’. Khâm nghĩ về ngợi trong lúc coi một con thằn lằn trườn bên trên xà nhà.

Well, of course,’ Kham thought as he watched the antics of a house lizard on his ceiling.

Ông tao tự động đổi mới phiên bản thân ái trở thành một con thằn lằn mập mạp.

He has transformed himself into a lizard.

Hãy coi con thằn lằn tê liệt.

Look at that old lizard there.

Có gì rất có thể làm thịt con thằn lằn tê liệt.

Nothing can kill that weasel.

Ai mong muốn bắt con thằn lằn từng lượt mong muốn hấp thụ nước chứ.

Who wants to lớn touch a lizard every time you need a drink?

Nhưng nếu như một con thằn lằn với khung hình của một loài người.

But what if a lizard were to lớn mate with a human?

Anh ra quyết định phân tích Lúc để ý coi con thằn lằn lo sợ săn bắn bùi nhùi.

Xem thêm: proportion là gì

He decided to lớn vì thế so sánh as he gave his attention to lớn the lizard busily hunting insects.

18 Chúng tao học tập được gì kể từ con thằn lằn?

18 What can we learn from the gecko?

Ai tiếp tục nghĩ về cách tiến hành rời khỏi bao nhiêu con thằn lằn này?

Who designed and made those?

Một con thằn lằn tokay chụp kể từ mặt mũi dưới

The underside of a tokay gecko

17 Con thằn lằn nhỏ nhỏ nhắn nhịn nhường như không trở nên tác động vày trọng tải.

17 The tiny gecko lizard seems to lớn defy gravity.

Con thằn lằn này thông thường bị lầm lẫn với thằn lằn đá agama đầu đỏ chót (Agama agama).

This lizard is often confused with the red-headed rock agama (Agama agama).

Bà như 1 con thằn lằn.

You lie lượt thích a lizard.

Khả năng bám chặt của con thằn lằn ngẫu nhiên nhưng mà có?

Did the gecko’s adhesive come about by chance?

Ông như con thằn lằn điên bên trên đàng.

You are crazier phàn nàn a road lizard.

Nhưng ko là gì so với con thằn lằn mỏ xẻn này ( shovel-snouted lizard ).

But not for this shovel-snouted lizard.

Để hiểu biết thêm vấn đề về con thằn lằn, nài coi Tỉnh Thức!

For more information on the gecko, see the Awake!

Làm thế này một con thằn lằn nhỏ nhỏ nhắn lại thực hiện được điều khác thường đó?

Xem thêm: convergence là gì

How does this amazing little lizard vì thế it?

Nó là con thằn lằn Draco.

He's a Draco lizard.