con gái tiếng anh là gì

daughter

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: con gái tiếng anh là gì

UK/ˈdɔː.tər/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈdɑː.t̬ɚ/

  • /d/ as in day
  • /ɔː/ as in horse
  • /t/ as in town
  • /ə/ as in above
  • /d/ as in day
  • /ɑː/ as in father
  • // as in cutting
  • /ɚ/ as in mother