có trong tiếng anh là gì

Bản dịch

Mặc cho dù trước đó chưa từng tay nghề thao tác làm việc nhập..., tôi từng...

expand_more Although I have no previous experience in…, I have had…

Bạn đang xem: có trong tiếng anh là gì

Khái niệm này thể được phân tích và lý giải theo gót một vài ba cơ hội không giống nhau.

Several explanations have been offered.

quý khách hàng list của những dịch fake ghi nhận về [tên ngữ điệu ] không?

Do you have a list of the certified translators in [language]?

có tình đem lý (từ khác: đem lý)

Ví dụ về kiểu cách dùng

Tôi thể thay đổi trình độ chuyên môn không giống nếu như trình độ chuyên môn lúc này ko phù phù hợp với tôi hoặc không?

Can I transfer đồ sộ another level if the one I am attending is not right for me?

Vị trí này là một trong những thách thức tuy nhiên tôi cực kỳ ngóng thời cơ được đảm nhận.

I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward đồ sộ.

Ở trên đây chống này tương thích mang lại tôi không?

I am allergic đồ sộ ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?

Chúng tôi cực kỳ ngóng ông/bà thể nhanh gọn lẹ giao dịch thanh toán nhập vài ba ngày cho tới.

We would appreciate if you cleared your tài khoản within the next few days.

Nếu cần thiết tăng vấn đề, ông/bà thể tương tác với tôi qua quýt thư / tin nhắn.

You can liên hệ bủ by letter / e-mail if you require any further information.

Tiền trợ cấp cho của tôi tác động cho tới quyền hạn của những người tuy nhiên tôi chở che không?

Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?

Biểu đồ vật đã cho chúng ta thấy... khunh hướng tăng lên, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ấn định ở tại mức...

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…

... thể được hiểu theo gót rất nhiều cách thức không giống nhau. Một số người nhận định rằng nó tức là...

…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…

Bạn chỉ dẫn dùng và BH của những sản phẩm năng lượng điện tử hoặc không?

Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?

. , tao thể đánh giá những yếu tố tác động cho tới...

Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.

Vui lòng gửi lại mang lại công ty chúng tôi phiên bản thích hợp đồng chữ ký trong tầm 10 ngày sau khoản thời gian sẽ có được.

Please return a signed copy of the contract no later kêu ca 10 days of the receipt date.

Xem thêm: sensory là gì

Từ nghiên cứu và phân tích này, tao thể tiếp cận nhiều tóm lại. Thứ nhất,... là vô nằm trong cần thiết cũng chính vì...

The implications of this research are manifold. First, … is critical because…

Tôi cực kỳ cảm ơn nếu như ông/bà thể đánh giá yếu tố này kịp lúc.

I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.

Điều độc nhất tuy nhiên tôi nghĩ về cậu ấy / cô ấy thể tiến thủ cỗ rộng lớn là...

The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...

Tôi nên trả khoản học phí là SV trao thay đổi ở ngôi trường này hoặc không?

Is there a cost đồ sộ study as an exchange student at your university?

Tôi cực kỳ ngóng tiếp tục thời cơ được thảo luận thẳng và ví dụ về địa điểm này với ông/bà.

I would welcome the opportunity đồ sộ discuss further details of the position with you personally.

Bạn list của những dịch fake ghi nhận về [tên ngữ điệu ] không?

Do you have a list of the certified translators in [language]?

., tôi còn thời cơ tập luyện những kĩ năng...

In addition đồ sộ my responsibilities as..., I also developed…skills.

. , tao thể giả thiết rằng...

Thus, following the reasoning mix forth by..., we hypothesize that…

Nếu công ty chúng tôi thể tương hỗ được gì mang lại ông/bà, van lơn hãy mang lại công ty chúng tôi biết.

If we can be of any further assistance, please let us know.

Ví dụ về đơn ngữ

This effect can be advantageous under certain circumstances, but if it is not a wanted feature, it should be well taken into tài khoản.

It is only advantageous when a team catches a very short punt with very little time left.

Delaying choosing a new patriarch proved economically advantageous; by restricting ecclesiastic land ownership and other financial luxuries of the clergy, the state saved money.

This is particularly advantageous deeper in the water column, where light with longer wavelengths is less transmitted and therefore less available directly đồ sộ chlorophyll.

For example, the parallel sườn may be advantageous when designing a filter with multiple passband.

But not one class is at fault, nor any one breed, not any particular interest or group of interests, he writes.

An individual with psychopathy will never find themselves at fault because, they will tự whatever it takes đồ sộ benefit themselves without reservation.

Xem thêm: brought out là gì

Once proven wrong, however, he easily admits he is at fault.

Ward was unaware of this situation, and was not personally at fault.

The start was aborted twice, due đồ sộ improper alignment of the field, but the rookie polesitter was not at fault.