clarity là gì

/´klæriti/

Thông dụng

Danh từ

Sự nhập (nước...)
Sự rõ rệt, sự sáng sủa sủa

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

làm rõ

Giải quí EN: A measure of the quantity of suspended opaque solids in a liquid, as determined by visual methods or by turbidity tests.

Xem thêm: recorder là gì

Bạn đang xem: clarity là gì

Giải quí VN: Một số đo con số những hóa học rắn sở hữu nhập hóa học lỏng, ví dụ như xác lập vì chưng những cách thức để ý.

Điện tử & viễn thông

độ rõ rệt ràng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
accuracy , articulateness , brightness , certainty , cognizability , comprehensibility , conspicuousness , decipherability , definition , directness , distinctness , evidence , exactitude , exactness , explicability , explicitness , intelligibility , legibility , limpidity , limpidness , lucidity , manifestness , obviousness , openness , overtness , palpability , penetrability , perceptibility , perspicuity , plainness , precision , prominence , purity , salience , simplicity , tangibility , transparency , unambiguity , unmistakability , cleanliness , cleanness , pureness , taintlessness , clearness , lucidness , pellucidity , pellucidness , perspicuousness , brilliance , literacy , radiance

Từ ngược nghĩa