but là gì

The play's good, but not that good - I've seen better.

"She said she's leaving." "But why?"

Bạn đang xem: but là gì

She's not only a painter but also a writer (= she is both).

UK He said he hadn't been there, but then (= it is not surprising that) he would say that.

Xem thêm: malpractice là gì

Xem thêm: con báo tiếng anh là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Ngữ pháp

This is the last episode but one (= one before the last) of the series.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Ngữ pháp

but adverb (FOR EMPHASIS)

Everyone, but everyone, will be there.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

but adverb (ONLY)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Ngữ pháp

(Định nghĩa của but kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)