bundles là gì

Tiếng Anh[sửa]

bundle

Bạn đang xem: bundles là gì

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈbən.dᵊl/

Danh từ[sửa]

bundle /ˈbən.dᵊl/

 1. Bó.
  to be tied up in bundles — được buộc trở thành từng bó
 2. Bọc, gói.
  a bundle of clothes — một quấn quần áo

Ngoại động từ[sửa]

bundle ngoại động từ /ˈbən.dᵊl/

 1. (+ up) Bó lại.
 2. (+ up) Bao phủ lại, gói lại.
 3. (+ into) Nhét vô, ấn bộp chộp, ấn bừa.
 4. (+ off, away) Gửi chuồn bộp chộp, mang đi vội; xua đuổi chuồn, tống cổ chuồn.
  to bundle someone out of the house — tống cổ ai thoát khỏi nhà

Chia động từ[sửa]

bundle

Xem thêm: execute là gì

Xem thêm: pud là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to bundle
Phân kể từ hiện nay tại bundling
Phân kể từ vượt lên trên khứ bundled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại bundle bundle hoặc bundlest¹ bundles hoặc bundleth¹ bundle bundle bundle
Quá khứ bundled bundled hoặc bundledst¹ bundled bundled bundled bundled
Tương lai will/shall² bundle will/shall bundle hoặc wilt/shalt¹ bundle will/shall bundle will/shall bundle will/shall bundle will/shall bundle
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại bundle bundle hoặc bundlest¹ bundle bundle bundle bundle
Quá khứ bundled bundled bundled bundled bundled bundled
Tương lai were to bundle hoặc should bundle were to bundle hoặc should bundle were to bundle hoặc should bundle were to bundle hoặc should bundle were to bundle hoặc should bundle were to bundle hoặc should bundle
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại bundle let’s bundle bundle
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

bundle nội động từ /ˈbən.dᵊl/

 1. Đi bộp chộp.
  to bundle off — cuốn gói rời khỏi đi

Chia động từ[sửa]

bundle

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to bundle
Phân kể từ hiện nay tại bundling
Phân kể từ vượt lên trên khứ bundled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại bundle bundle hoặc bundlest¹ bundles hoặc bundleth¹ bundle bundle bundle
Quá khứ bundled bundled hoặc bundledst¹ bundled bundled bundled bundled
Tương lai will/shall² bundle will/shall bundle hoặc wilt/shalt¹ bundle will/shall bundle will/shall bundle will/shall bundle will/shall bundle
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại bundle bundle hoặc bundlest¹ bundle bundle bundle bundle
Quá khứ bundled bundled bundled bundled bundled bundled
Tương lai were to bundle hoặc should bundle were to bundle hoặc should bundle were to bundle hoặc should bundle were to bundle hoặc should bundle were to bundle hoặc should bundle were to bundle hoặc should bundle
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại bundle let’s bundle bundle
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "bundle". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=bundle&oldid=2015039”