blemishes là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to blemish
Phân kể từ hiện tại tại blemishing
Phân kể từ quá khứ blemished
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại blemish blemish hoặc blemishest¹ blemishes hoặc blemisheth¹ blemish blemish blemish
Quá khứ blemished blemished hoặc blemishedst¹ blemished blemished blemished blemished
Tương lai will/shall² blemish will/shall blemish hoặc wilt/shalt¹ blemish will/shall blemish will/shall blemish will/shall blemish will/shall blemish
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại blemish blemish hoặc blemishest¹ blemish blemish blemish blemish
Quá khứ blemished blemished blemished blemished blemished blemished
Tương lai were to blemish hoặc should blemish were to blemish hoặc should blemish were to blemish hoặc should blemish were to blemish hoặc should blemish were to blemish hoặc should blemish were to blemish hoặc should blemish
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại blemish let’s blemish blemish
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.