bike đọc tiếng anh là gì

bike

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: bike đọc tiếng anh là gì

UK/baɪk/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/baɪk/

  • /b/ as in book
  • // as in eye
  • /k/ as in cat
  • /b/ as in book
  • // as in eye
  • /k/ as in cat