believe là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to believe
Phân kể từ hiện nay tại believing
Phân kể từ quá khứ believed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại believe believe hoặc believest¹ believes hoặc believeth¹ believe believe believe
Quá khứ believed believed hoặc believedst¹ believed believed believed believed
Tương lai will/shall² believe will/shall believe hoặc wilt/shalt¹ believe will/shall believe will/shall believe will/shall believe will/shall believe
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại believe believe hoặc believest¹ believe believe believe believe
Quá khứ believed believed believed believed believed believed
Tương lai were to believe hoặc should believe were to believe hoặc should believe were to believe hoặc should believe were to believe hoặc should believe were to believe hoặc should believe were to believe hoặc should believe
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại believe let’s believe believe
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.