beginner là gì

Bản dịch của "beginner" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: beginner là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "beginner" vô một câu

Beginners were given the rank of and wore a light xanh rì belt.

Of the trails, 25% are beginner, 45% are intermediate and 30% of the trails are advanced.

A middle grade drailleur is sufficient for a beginner, although many utility bikes come equipped with hub gears.

Xem thêm: bleed là gì

There are also training areas with instructors for beginners and novices that need brushing up.

It is considered easy to tướng care for, thus a good starting point for beginners.

Xem thêm: intervene là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "beginner":

cách phân phát âm