before nghĩa là gì

Ví dụ về phong thái dùng

We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before

Chúng tôi nài đặt mua với ĐK sản phẩm nên được giao phó trước...

Bạn đang xem: before nghĩa là gì

We place this trial order on the condition that the delivery has to lớn be made before

Chúng tôi nài đặt mua với ĐK sản phẩm nên được giao phó trước...

Do I need a social security number before I start working?

Tôi đem cần thiết sô bảo đảm xã hội trước lúc chính thức thao tác hoặc không?

Your order is being processed, and we expect to lớn have the order ready for shipment before

Đơn sản phẩm của ông/bà đang rất được xử lý. Chúng tôi dự trù lô hàng tiếp tục sẵn sàng và để được gửi cho tới các cụ trước...

Xem thêm: constituents là gì

According to lớn the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to lớn its original level.

Như rất có thể thấy vô biểu loại, số/lượng... tăng thời gian nhanh kể từ... cho tới... tiếp sau đó tụt mạnh và xoay quay về nấc lúc đầu.

It's the same as before.

Tôi ko thấy đem tiến bộ triển gì cả.

to cry before one is hurt

Xem thêm: crap là gì

to prostrate oneself before sb

to prostrate oneself before sb

to cry before one is hurt