bear out là gì

bear out something/someone | Từ điển Anh Mỹ

phrasal verb with bear verb

us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/beər/

past tense bore us/bɔr, boʊr/ | past participle borne us/bɔrn, boʊrn/

Add đồ sộ word list Add đồ sộ word list

Xem thêm: immigrate là gì

to tư vấn the truth of something, or đồ sộ tư vấn someone's statement or claim:

The facts don’t bear out your fears.

Xem thêm: satisfied là gì

The evidence ví far simply does not bear him out.

Bạn đang xem: bear out là gì

(Định nghĩa của bear out something/someone kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)