at là gì

Bản dịch

Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at

Bạn đang xem: at là gì

expand_more Thân chào các bạn... cho tới tham gia lễ trở nên hít của... và... vào ngày... bên trên...

When one looks at the statistics, one can see that…

Nhìn vào số liệu này, tớ rất có thể Tóm lại rằng...

We would be delighted if you would join us on..at…for…

Chúng tôi xin xỏ trân trọng chào các bạn cho tới công cộng sung sướng nằm trong công ty chúng tôi vào ngày... bên trên... nhân thời cơ...

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…

expand_more Biểu đồ gia dụng đã cho chúng ta thấy... sở hữu khunh hướng tăng lên, đạt đỉnh ... rồi ổn định lăm le nút...

From everybody at…, get well soon.

Mọi người ... chúc các bạn chóng khỏe khoắn.

The graphs show a plateau at the level of…

Trong biểu đồ gia dụng, tớ rất có thể thấy số liệu giữ lại nút...

I have known...for...months / years in my capacity as...at… .

expand_more Là... tại..., tôi biết... và đã được... tháng/năm.

Xem thêm: clean là gì

Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at

Thân chào các bạn... cho tới tham gia lễ trở nên hít của... và... vào trong ngày... tại...

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…

expand_more Biểu đồ gia dụng đã cho chúng ta thấy... sở hữu khunh hướng tăng lên, đạt đỉnh ... rồi ổn định lăm le nút...

From everybody at…, get well soon.

Mọi người ... chúc các bạn chóng khỏe khoắn.

The graphs show a plateau at the level of…

Trong biểu đồ gia dụng, tớ rất có thể thấy số liệu giữ lại nút...

I have known...for...months / years in my capacity as...at… .

expand_more Là... tại..., tôi biết... và đã được... tháng/năm.

Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at

Thân chào các bạn... cho tới tham gia lễ trở nên hít của... và... vào trong ngày... tại...

Xem thêm: cabinet là gì