articulate là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to articulate
Phân kể từ hiện nay tại articulating
Phân kể từ vượt lên trước khứ articulated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại articulate articulate hoặc articulatest¹ articulates hoặc articulateth¹ articulate articulate articulate
Quá khứ articulated articulated hoặc articulatedst¹ articulated articulated articulated articulated
Tương lai will/shall² articulate will/shall articulate hoặc wilt/shalt¹ articulate will/shall articulate will/shall articulate will/shall articulate will/shall articulate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại articulate articulate hoặc articulatest¹ articulate articulate articulate articulate
Quá khứ articulated articulated articulated articulated articulated articulated
Tương lai were to articulate hoặc should articulate were to articulate hoặc should articulate were to articulate hoặc should articulate were to articulate hoặc should articulate were to articulate hoặc should articulate were to articulate hoặc should articulate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại articulate let’s articulate articulate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.