approach là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to approach
Phân kể từ hiện tại tại approaching
Phân kể từ vượt lên trước khứ approached
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại approach approach hoặc approachest¹ approaches hoặc approacheth¹ approach approach approach
Quá khứ approached approached hoặc approachedst¹ approached approached approached approached
Tương lai will/shall² approach will/shall approach hoặc wilt/shalt¹ approach will/shall approach will/shall approach will/shall approach will/shall approach
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại approach approach hoặc approachest¹ approach approach approach approach
Quá khứ approached approached approached approached approached approached
Tương lai were to approach hoặc should approach were to approach hoặc should approach were to approach hoặc should approach were to approach hoặc should approach were to approach hoặc should approach were to approach hoặc should approach
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại approach let’s approach approach
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.