address đọc là gì

address

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: address đọc là gì

UK/əˈdres/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈæd.res/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/əˈdres/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/əˈdres/

 • /ə/ as in above
 • /d/ as in day
 • /r/ as in run
 • /e/ as in head
 • /s/ as in say
 • /æ/ as in hat
 • /d/ as in day
 • /r/ as in run
 • /e/ as in head
 • /s/ as in say
 • /ə/ as in above
 • /d/ as in day
 • /r/ as in run
 • /e/ as in head
 • /s/ as in say
 • /ə/ as in above
 • /d/ as in day
 • /r/ as in run
 • /e/ as in head
 • /s/ as in say